Kronofogden

kronofogden-2Kronofogdemyndigheten är den myndighet som skall underlätta indrivning av fordringar. När det gäller fordringar kan den som har en fordran (sökanden) lämna en ansökan om betalningsföreläggande för motparten (svaranden). Utöver kapitalbeloppet (skulden) kan sökanden begära ersättning för inkassokostnader, ansökningsavgift, ersättning för eget eller ombuds arbete, kravbrev, betalningspåminnelse och övriga kostnader. När ansökan kommer in till kronofogden granskas den och registreras, är den ofullständig krävs komplettering.

När en fullständig ansökan om betalningsföreläggande har kommit in och registrerats vidtar en rättslig process, en så kallad summarisk process. Första steget är att svaranden får ett föreläggande att betala skulden. Här får också svaranden en möjlighet att yttra sig om innehållet i föreläggandet. Han kan också motsätta sig betalning av skulden.

Stämningsmannadelgivning

Naturligvis måste kronofogden försäkra sig om att svaranden har fått föreläggandet. I ett första steg skickas föreläggandet per post med så kallat mottagningsbevis. Mottagningsbeviset skall undertecknas av svaranden, han medger alltså att han har tagit emot föreläggandet. Beviset återsänds till Kronofogden i ett frankerat svarskuvert. Skulle svaranden inte lämna ett mottagningsbevis kan Kronofogden besluta om stämningsmannadelgivning. Denna sköts av polisen, ofta med särskilt utsedda stämningsmän. En stämningsman söker helt enkelt svaranden där han troligast befinner sig för att överlämna föreläggandet. Ibland kan kronofogdens egen personal sköta detta.

Tingsrättsförhandlingar

Har svaranden motsatt sig att betala kan Kronofogden på sökandens begäran överlämna målet till tingsrätt för fortsatt behandling. Detta är en krångligare väg och den innebär att målet fördröjs. Oftast får målet samma utgång i tingsrätt som det skulle fått vid den förenklade hanteringen hos Kronofogden. Motsätter sig svaranden inte kravet fastställer kronofogden yrkandet i ett utslag.

tingsrätten

Kreditupplysningsregistret

Efter utslaget verkställer kronofogden utslaget eller en eventuell dom. Om det gäller pengar görs en utredning av svarandens tillgångar. Därefter görs eventuellt utmätning. Betalar svaranden inte skulden antecknas han i kreditupplysningsregistret som är gemensamt för kreditupplysningsföretagen. De hanterar sina egna uppgifter men hämtar även upplysningar från kronofogden och skatteverket. Uppgifterna behålls i tre år.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Den kan exempelvis leda till att du inte får lån, hyra lägenhet, eller skaffa ett telefonabonnemang. Det finns dock kreditgivare som erbjuder lån med betalningsanmärkning – dessa kan du hitta på Creddit. De ser till din nuvarande ekonomiska situation och återbetalningsförmåga, istället för att se på ditt track record så att säga.

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden.